ตัวอย่างข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โดยนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครู คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  
กรุณาคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่า ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว