แบบทดสอบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา

โดยนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  
กรุณาคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่า ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว