วิดิทัศน์ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรม  Pro/DESKTOP
นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง  ครู คศ.2
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

กิจกรรมที่  1กิจกรรมที่  2กิจกรรมที่  3กิจกรรมที่  4
กิจกรรมที่  5กิจกรรมที่  6กิจกรรมที่  7กิจกรรมที่  8
กิจกรรมที่  9กิจกรรมที่  10กิจกรรมที่  11กิจกรรมที่  12
กิจกรรมที่  13กิจกรรมที่  14กิจกรรมที่  15กิจกรรมที่  16
Download คู่มือการใช้โปรแกรม
Pro/DESKTO
P
กิจกรรมที่  17กิจกรรมที่  18กิจกรรมที่  19

Home