เนื้อเรื่องภาษาไทย :
  ได้จากการสัมภาษณ์และรวบรวมโดยนางสาวจันทนา  ขัดต๋า
เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ :
   แปลโดยนางสาวไพรงาม โพธิ์พุฒ และตรวจสอบจาก Mr.Casey  Wagner และ
Mrs. Lilly  Wagner ครูต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
พัฒนาเว็บไซด์ :
   นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
ภาพวาดประกอบ :
   จากผลงานหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาพถ่าย :
   นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ  และนางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
รายชื่อผู้ให้ข้อมูล :
   1. นายก๋องติ๊บ โนคำ บ้านเลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   2. นายวินัย ติธรรม อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 411 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   3. นายติ๊บ ปาตัน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   4. นายใจ๋ จันทอง  อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 127 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   5. นายใจ๋มา จันทอง  อายุ 70 ปี  บ้านเลขที่ 64 หมู่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   6. นางจันทร์ทิพย์  ศิริเมืองมูล  อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   7. นางสา มูลศรี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   8. นายเพชร สุวรรณี อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   9. นายวิไล เงางาม อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 10. นายบุญสี ต๊ะตุ้ย อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 11. นางคำ อำพิณ อายุ 62  ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 12. นายประพันธ์  กันทะสาน บ้านเลขที่ 42/6 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer