120 ปี ล่วงมาแแล้ว (ประมาณ พ.ศ. 2404 - 2405) บริเวณที่ตั้งอำเภอแม่สอดในปัจจุบันนี้ได้มีชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่
เรียกหมู่บ้านนี้ว่า "พะหน่อแก" ต่อมามีคนไทย
จากถิ่นอื่นหลายท้องที่ทางภาคเหนือ พากันอพยพลงมาทำมาหากินในบริเวณนี้จำนวนมาก
ทำให้ชาวกะเหรี่ยงเจ้าของถิ่นฐานเดิม  ซึ่งไม่ชอบอยู่ปะปนกับใครต้องพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น
    หมู่บ้านแแห่งนี้เจริญขึ้นมาก จนทางราชการ
ได้ย้ายด่านเก็บเงินบ้านแม่ละเมา มาอยู่ ณ ที่
หมู่บ้านพะหน่อแกแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ.2441
ทางราชการจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอแม่สอด" ให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑล
นครสวรรค์ ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด
จึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดตาก

      สำหรับความเป็นมาของชื่ออำเภอนั้น
สันนิษฐานไว้เป็น 3 นัย ดังนี้
ประการแรก
     กล่าวกันว่า แม่สอดเป็นเมืองเดียวกันกับ
"เมืองฉอด" ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์
ที่ตั้งประชิดชายแดนอาณาจักรสุโขทัย
เมืองฉอดมีพ่อเมืองชื่อ พ่อขุนสามชน คำว่า
"เมืองฉอด" เรียกกันมานานเข้าอาจจะกลายเป็น "แม่สอด" ก็เป็นได้
ประการที่สอง
     อำเภอแม่สอดอาจได้ชื่อมาจาก ลำห้วยแม่สอด
ประการที่สาม
     อำเภอแม่สอดอาจมาจากคำว่า "เหม่ช็อค"
ในภาษามอญซึ่งแปลว่า แม่สอด

Thai  /  English Versionดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer