ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ได้ข้อคิดคติเตือนใจในการดำรงชีวิตและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่าง  ๆ
ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน และความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ
ในอำเภอแม่สอด
ได้เรียนรู้ถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรม ประเพณีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักเลือกศึกษาทั้งในเรื่องที่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ไกลตัว
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น
  -  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  -  สาระประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  -  สาระภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     เป็นต้น

ดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer