ทุกท้องถิ่นต่างก็มีตำนานหรือนิทานที่เล่าสู่กันฟังอยู่มากมาย โดยอาจจะเป็นนิทานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อ
กันมา หรืออาจเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน นิทานนอกจากจะทำให้ผู้ฟังเกิด
ความสนุกสนานแล้ว ยังแฝงด้วยคติสอนใจที่ผู้ใหญ่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน
ให้เกิดจิตสำนึกในสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม นิทานของแต่ละท้องถิ่น
ก็จะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สภาพสังคมวัฒนธรรม
และลักษณะนิสัยของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษานิทานพื้นบ้านจึงช่วยทำให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิด
ของคนไทยในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
      อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมพื้นบ้านของหลาย ๆ กลุ่มชน 
เช่น กะเหรี่ยง ไทยใหญ่  (ไตหรือเงี้ยว)  พม่า  ม้ง  ลีซอ  มูเซอ  มุสลิม  และไทยเหนือ รวมทั้งซิกข์และฮินดู ซึ่งแต่ละกลุ่มชนต่างก็มีนิทานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม โดยเฉพาะชาวไทยเหนือนั้น
มีนิทานที่น่าสนใจอยู่มากมาย โดยเฉพาะนิทานประจำถิ่นที่เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบทอดกันมาซึ่งเนื้อเรื่องมักจะเป็นการอธิบายความเป็นมาของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2 ประเภท คือ สิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา, เกาะ, แม่น้ำ, ลำธาร, ถ้ำ ฯลฯ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทางศาสนา เช่น พระธาตุเจดีย์ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเราได้ศึกษาในเรื่องนี้จะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาในถิ่นฐานของเรามากขึ้น
       คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและรวบรวมนิทานประจำถิ่นของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจะนำเสนอในลักษณะของนิทาน 2  ภาษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ด้วยความมุ่งหมายไว้ว่า อยากจะเก็บนิทานอันเป็นมรดกของท้องถิ่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เป็นการสืบสานตำนานต่อไปยังชนรุ่นหลัง
อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ท้องถิ่นของเราได้มากยิ่งขึ้น

อำเภอแม่สอดเจ้าพ่อพะวอพระธาตุหินกิ่วพระธาตุ
พญาหน่อกวิ้น
ถ้ำแม่อุษา
                             
ดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer