เมื่อประมาณ 200 - 300 ปีมาแล้ว มีพี่น้องกะเหรี่ยง 3 คน ซึ่งรวยมาก
มีช้างเป็นกรรมสิทธิ์ถึง 280 เชือก มีอาชีพค้าไม้สักอยู่ในประเทศพม่า
ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิต และเป็นที่สักการะในพระพุทธศาสนา
คนละองค์ คือ เจดีย์แม่กุหลวง ผู้สร้าง คือ พะหน่อเข 
เจดีย์ที่เมียวดี ผู้สร้าง คือ มะส่วยจาพอ และเจดีย์ที่ตำบลแม่ปะ ผู้สร้าง คือ พะชีพอ

  เจดีย์ที่ตำบลแม่ปะนี้ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระธาตุพญาหน่อกวิ้น
ตั้งอยู่ตำบลแม่ปะ ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร
บนถนนสายแม่สอด - แม่ระมาด สร้างขึ้นแบบศิลปะแบบมอญ
ภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
ชาวตำบลแม่ปะเป็นอย่างยิ่ง
Thai  /  English  Versionดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer