นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
           ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
         E-mail : fafadoon@hotmail.com


นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 E-mail : lovelytreengam@hotmail.com
นาวสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี < คอมพิวเตอร์ >
E-mail : nescoffee12@hotmail.com

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
ดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer