หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
     คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจในภาษามนุษย์ได้จึงต้องมีการแปลความหมาย
ตามที่ตกลงไว้ก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มทำงานตามคำสั่งที่เรียงต่อกันไปตามลำดับหากเขียนคำสั่งใด
ผิดพลาดก็จะทำให้การทำงานนั้นหยุดชะงัก

       
        ดังนั้น การเขียนโปรแกรมจึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความรู้เป็นอย่างมาก นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์จึงต้องรู้จักฝึกฝนให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผล มีการวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

อย่างเป็นระบบ ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่า

           อะไรคือสิ่งที่ต้องการหา

           อะไรคือข้อมูลหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้

           
มีวิธีใดบ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้ และแต่ละวิธีมีขั้นตอนอย่างไร

           
จะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาได้อย่างไร

           
ต้องมีการตรวจสอบว่า ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการหาหรือไม่


ดูดีดูสวยที่ความละเอียด 1024x768 ขนาดตัวอักษร Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com