คู่มือการใช้งาน
แนะนำบทเรียน
บทเรียนนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อดังนี้
1.  หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น
2.  เกมส์เจ้าปัญหา
3.  กระบวนการแก้ปัญหา
4.  เครื่องมือจำลองความคิด
5.  ภาษาปาสคาล
ซึ่งในแต่ละบทเรียนจะมีทั้งเนื้อหา
และกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
     ในส่วนของกิจกรรมนั้นจะมีสัญลักษณ์ ปรากฏอยู่ ซึ่งผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมที่
สามารถอ่านไฟล์ที่มีนามสกุล pdf เพิ่มเติม และหากนำเมาส์ไปชี้ที่ข้อความใดแล้วเปลี่ยนเป็นรูป แสดงว่า
มีการสร้างจุดเชื่อมโยงไว้ สามารถคลิกเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ได้ เช่น top ที่จะปรากฏอยู่บนเว็บเพจ
จะเป็นเลื่อนไปยังส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจนั้น ๆ

      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
     1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้
     2. ใช้คำบรรยายในการออกแบบโปรแกรมได้ถูกต้อง
     3. ใช้สัญลักษณ์ในการออกแบบโปรแกรมได้ถูกต้อง
     4. เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาปาสคาลได้
     
      แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
     
เอกสารศึกษาด้วยตนเอง สำหรับครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
      เรื่องที่ 6 หลักการแก้ปัญหาและเครื่องมือในการแก้ปัญหา
จัดทำโดย 
               สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547.  
      หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาปาสคาล 
              สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
              ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
              สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548.
 

ผู้จัดทำ
      นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
  
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด
                  จังหวัดตาก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2