กระบวนการแก้ปัญหา

              ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม บางครั้งเราจะใช้วิธีการลองผิดลองถูกบ้าง
หาเหตุผลหรือเงื่อนไขเข้ามาประกอบโดยการแยกข้อมูลที่อาจเป็นไปได้แล้วตัดกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้ง
ในบางครั้งอาจจะขจัดให้เหลือกรณีเดียวไม่ได้ แต่ก็ต้องทำให้เหลือกรณีที่เป็นไปได้น้อยที่สุด
เพื่อเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและตรงประเด็นกับปัญหามากที่สุด กระบวนการแก้ปัญหา
จึงมีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้

           1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ได้ว่า ข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขนั้นคืออะไร สิ่งที่ต้องการคืออะไร
ซึ่งโดยสรุปแล้วมีองค์ประกอบดังนี้

                                         1.1 ข้อมูลเข้า ==> การพิจารณาถึงข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหา
                                         1.2 ข้อมูลออก ==> การพิจารณาถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคำตอบ
                                         1.3 วิธีการประมวลผล ==> ขั้นตอนหรือวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งคำตอบ


ตัวอย่างเช่น
การหาค่า X เมื่อ X คือ ค่าความสูงของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีค่าของฐานเท่ากับ 5 หน่วย
และมีพื้นที่เท่ากับ 10 หน่วย
                    1. ข้อมูลเข้า จากการพิจารณาจากโจทย์ ได้แก่
                         1.1 ค่าของฐาน 5 หน่วย
                         1.2 พื้นที่รูปสามเหลี่ยม 10 หน่วย
                    2. ข้อมูลออก จากการพิจารณาจากโจทย์ คือ ค่า x ซึ่งเป็นค่าความสูง
                    3. วิธีการประมวลผล เราสามารถสรุปขั้นตอนของการประมวลผลได้ดังนี้
                         3.1 จากความหมายของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม จะได้ 0.5 * X * 5 = 10
                         3.2 แก้สมการ 2.5 * X = 10 จะได้ค่า X = 4 ซึ่งเป็นค่าความสูงที่ต้องการหา

           2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องมือและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือนั้นๆ ของผู้แก้ปัญหา
           หลังจากนั้น ผู้แก้ปัญหาจะต้องออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โดยอาจจะแสดงในลักษณะของแผนภาพ (Flowchart) เพื่อจะได้แสดงรายละเอียดได้ชัดเจน และหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาระหว่างเครื่องมือและเงื่อนไขต่าง ๆ


           3. การดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ผู้แก้ปัญหาก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จหรือการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการอาจพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ ผู้แก้ปัญหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
   
4. การตรวจสอบและปรับปรุง หลังจากที่แก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้แล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และควรปรับปรุงวิธีการเแก้ปัญหาให้ดีที่สุดและได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

กิจกรรมที่ 2