หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


โครงงานเว็บไซด์ / ข้อแนะนำการสร้างเว็บเพจ

       
   กิจกรรม
ให้นักเรียนทำโครงงานเว็บไซด์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 
ขั้นตอนการทำโครงงานเว็บไซด์
      
1. ศึกษาขั้นตอนในการใช้โปรแกรม KompoZer ในการสร้างเว็บเพจ (บทเรียนที่ 1 - 7) รวมทั้งฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมลองทำดูให้เข้าใจทุกบทเรียน  
      2. 
ศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างเว็บเพจ ให้เข้าใจ
      3. สำรวจข้อมูล
  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจะต้อง ไปศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  การอ่านหนังสือ, วารสารในห้องสมุด, การสัมภาษณ์บุคคล, การประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเอง, สถานสำคัญต่าง ๆ, อินเตอร์เน็ต เป็นต้น พร้อมทั้งจดบันทึกถึง
สิ่งที่นักเรียนสนใจ
      4.  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม เขียนแผนผังความคิดเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากจะนำมาสร้าง
เป็นเว็บไซด์  โดยจะต้องระบุถึงแนวคิด ที่มาของปัญหา,  วัตถุประสงค์,  หัวข้อ / เนื้อหาที่จะปรากฏในเว็บไซด์, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากการทำโครงงานเว็บไซด์เรื่องนี้
      5.  นำแผนผังของเพื่อน ๆ นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองมาอภิปรายและวิเคราะห์เลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมา
ทำโครงงาน (อาจจะใช้
ตารางการวิเคราะห์เพื่อเลือกหัวข้อในการทำโครงงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ)
      6.  นำแผนผังความคิดที่เลือกได้ มาปรับปรุงและเขียนเค้าโครงตามหัวข้อต่อไปนี้
            6.1  ชื่อเรื่อง
            6.2  ชื่อผู้ทำโครงงาน
            6.3  ชื่อครูที่ปรึกษา
            6.4  แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
            6.5  วัตถุประสงค์
            6.6  หลักการและทฤษฎีที่ใช้
            6.7  วิธีดำเนินงาน
            6.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            6.9  เอกสารอ้างอิง
      7.  
นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนำเสนอต่อครูที่ปรึกษา  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
      8.  ครูที่ปรึกษาตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำโครงงานและให้คำแนะนำแก่นักเรียน
      9.  จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียน (อาจจะเชิญชวนให้ครูท่านอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ เป็นผู้ประเมินผลงาน)
      10. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงาน ตามหัวข้อต่อไปนี้
            10
.1  ชื่อเรื่อง
            10.2  ชื่อผู้ทำโครงงาน
            10.3  ชื่อครูที่ปรึกษา
            10.4  บทคัดย่อ
            10.5  คำขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ)
            10.6  แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
            10.7  วัตถุประสงค์
            10.8  หลักการและทฤษฎีที่ใช้
            10.9  วิธีดำเนินงาน
            10.10 ผลการดำเนินงาน
            10.11 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
            10.12 ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานชิ้นนี้
            10.13 เอกสารอ้างอิง

     
Tip : ในขั้นตอนของการทำโครงงานเว็บไซด์นี้ควรศึกษาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
top

 
ข้อแนะนำในการสร้างเว็บเพจ

           ในการสร้างเว็บเพจมีองค์ประกอบหลายประการที่จะทำให้เว็บเพจนั้น่าสนใจ ซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้
           1. เลือกกลุ่มเป้าหมาย ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มใด ระดับความรู้เท่าใด ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บเพจ
           2. เลือกเนื้อหาและปริมาณข้อมูล ควรเลือกนำเสนอเนื้อหาที่ดี น่าสนใจและมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ การใส่ข้อมูลปริมาณมากจนเกินไป จะทำให้เว็บเพจดูหนาแน่น ไม่ดึงดูดความสนใจ
           3. ออกแบบโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล การกำหนดโครงสร้างข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่จะทำให้ดูแลรักษาเว็บได้ง่าย เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บเพจได้ง่าย
           4. เว็บเพจจะต้องแสดงผลได้กับเว็บบราวเซอร์หลายชนิด  เทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้ควรจะถูกรองรับโดยเว็บบราวเซอร์ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย เนื่องจากบางเว็บบราวเซอร์ไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้
           5. ความเร็วในการโหลดเว็บเพจ  ถ้าการโหลดเว็บเพจใช้เวลานาน จะทำให้ผู้ชมหมดความอดทนที่จะรอชม ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการโหลดเว็บเพจ ได้แก่ ขนาดและจำนวนของรูปภาพที่ใช้ เทคนิคใหม่ ๆ รวมถึงปริมาณของตัวอักษรที่อยู่ในหน้านั้น
           6. ความง่ายในการค้นหาข้อมูล  การย้อนกลับไปหน้าก่อนและหลัง หรือ การกลับไปจุดเริ่มต้นควรจะมีอยู่ทุกหน้า เพื่อให้การท่องเว็บสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
           7. การเลือกใช้ตัวอักษร ฉากหลัง และสี  การเลือกใช้โทนสีจะต้องให้เข้ากับเนื้อหาสาระ ไม่ควรใช้
สีฉูดฉาดเป็นพื้นหลัง การเลือกใช้ลักษณะและขนาดของตัวอักษรก็เป็นสิ่งสำคัญ ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่หรือเล็ก
จนเกินไป จะทำให้องค์ประกอบโดยรวมของเว็บนั้นเสียไป
           8. ขนาดและชนิดของรูปภาพ  รูปภาพที่นิยมใช้ในเว็บเพจมักมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น gif และ jpeg เพราะมีขนาดเล็กและสามารถโหลดได้เร็ว
           9. ส่วนประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ อีเมล์ วันเวลาที่ทำการแก้ไขเว็บเพจ รวมถึง
เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
           10. ตรวจสอบเว็บเพจก่อนนำเสนอ ควรตรวจสอบกับเว็บบราวเซอร์ชนิดต่าง ๆ และควรมีข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า เว็บเพจนี้เหมาะสมกับความละเอียดของภาพเท่าใด 640 x 480 pixels หรือ 800 x 600 pixels เป็นต้น

top            

เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com