หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


เชื่อมโยงภายในเว็บเพจ / เชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ / เชื่อมโยงเว็บไซด์อื่น / กิจกรรมลองทำดู

     การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับเอกสารจะทำให้เกิดโครงข่ายเอกสารคล้ายกับโครงข่ายของใยแมงมุง ที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  การสร้างจุดเชื่อมโยงมี 3 ลักษณะ ดังนี้


การสร้างจุดเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน

      สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1.  กำหนดตำแหน่งที่เป็นจุดอ้างอิงในหน้าเว็บเพจเดียวกัน  (ตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงภายหลังจากการคลิกที่จุดเชื่อมโยง) ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกที่หน้ารูปภาพหรือหน้าข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

      2. ให้พิมพ์ชื่อจุดอ้างอิงดังกล่าว หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม

Tip :  หากหน้าข้อความหรือรูปภาพใดที่มีสัญลักษณ์  
แสดงว่ามีการกำหนดจุดอ้างอิงไว้แล้ว     3.  เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้าง
จุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพหรือ
ข้อความก็ได้ คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง Link Text ดังรูป

   4.  ให้คลิกที่  เพื่อเลือกชื่อจุดอ้างอิงที่เคยกำหนดไว้ ซึ่งในที่นี้ก็ คือ p71 หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม 
top

 
การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น
     
สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1.  จัดเตรียมไฟล์ที่ต้องการเชื่อมโยง
คลิกรูปภาพหรือข้อความที่จะเป็นจุดเชิ่อมโยง

     2.  คลิกที่ปุ่ม 
จะปรากฏหน้าต่าง Link Text ดังรูป

     3.  คลิกที่ปุ่ม  เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ หรือจะพิมพ์ชื่อไฟล์ก็ได้

     4.  ให้คลิกที่ปุ่ม 
 top


การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น
     
สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1. จัดเตรียมชื่อโดเมนเนมของเว็บไซด์ที่ต้องการเชื่อมโยง  คลิกรูปภาพหรือข้อความที่จะเป็น
จุดเชิ่อมโยง


     2.  คลิกที่ปุ่ม 
จะปรากฏหน้าต่าง Link Text ดังรูป

     3.  พิมพ์ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซด์ที่ต้องการ

     4.  ให้คลิกที่ปุ่ม 
Tip : หากต้องการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ก็
สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้

top
Tip : ในส่วนของการสร้างจุดเชื่อมโยงที่เป็นข้อความ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสีตัวอักษรให้มีลักษณะแตกต่างกันได้ สามารถศึกษารายละเอียดในบทที่ 4 การจัดการข้อความ ในหัวข้อ การปรับแต่งสีข้อความ

   กิจกรรมลองทำดู
ให้นักเรียนเปิดเว็บเพจที่ชื่อว่า  index.html  มาแก้ไขดังนี้
1.  กำหนดการเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ
     1.1  กำหนดจุดอ้างอิงไว้ที่รูปภาพของนักเรียน Anchor Name : picture
     1.2  คลิกเลือกชื่อของนักเรียน กำหนดจุดเชื่อมโยงที่สร้างไว้ในข้อ 1.1
2.  กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ
     2.1  คลิกเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกำหนดจุดเชื่อมโยง
            ไปยังเว็บเพจ  table.html
     2.2 ในส่วนของเว็บเพจ  table.html ให้แทรกรูปภาพแล้วกำหนด
            เป็นจุดเชื่อมโยงกลับมายังเว็บเพจที่ชื่อว่า index.html
3.  กำหนดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ
      3.1 คลิกเลือกชื่อโรงเรียน  เพื่อกำหนดเป็นจุดเชื่อมโยงไปยัง
            เว็บไซด์ของโรงเรียน
4. บันทึกในชื่อว่า index.html เหมือนเดิม


เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com