หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


ขั้นตอนการแทรกตาราง / การจัดการตาราง / การปรับแต่งสีพื้นหลัง / กิจกรรมลองทำดู

ขั้นตอนการแทรกตารางลงในเว็บเพจ

     1.  คลิกเลือกเมนู  Table -> Insert -> Table...  หรือ  คลิกที่    บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏหน้าต่าง Insert Table ดังรูป

     2. ในการแทรกตารางสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

    2.1  ให้เลือกแท็บ Quickly หากต้องการกำหนด
ขนาดของตารางอย่างรวดเร็ว โดยการเลื่อนเมาส์ใน
ตาราง และทำการคลิกเมาส์ เมื่อเลือกจำนวนเซลล์ของตารางได้ตามต้องการ
   
     2.2  ให้เลือกแท็บ Precisely
หากต้องการกำหนดขนาดของตารางตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใส่จำนวนแถวในส่วนของ Rows: และใส่จำนวนคอลัมน์ในส่วนของ Column:
    ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางในช่อง Width: โดยจะกำหนดค่าตัวเลขตามหน่วย pixels หรือ ตามค่า % ของเซลล์ก็ได้  และนอกจากนี้สามารถกำหนดความหนาของเส้นตารางได้ในส่วน Border: โดยสามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 0 - 10
(0 หมายถึง จะไม่ปรากฏเส้นตารางเมื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์)
top


การจัดการตารางในเว็บเพจ
     ไม่ว่าจะเลือกการสร้างตารางแบบใดก็ตามจะปรากฏตารางในหน้าเว็บเพจ ดังตัวอย่างนี้


     การเพิ่มจำนวนคอลัมน์ สามารถทำได้ดังนี้
     วิธีที่ 1 สามารถคลิกได้ที่หัวลูกศรทั้งสองด้าน  ถ้าคลิกที่หัวลูกศรด้านซ้ายจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านซ้ายอีก 1 คอลัมน์ หรือถ้าคลิกที่หัวลูกศรทางด้านขวาจะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านขวาอีก 1 คอลัมน์
     วิธีที่ 2 สามารถคลิกเมนู  Table -> Insert -> Column Before เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้าย หรือคลิกเมนู  Table -> Insert -> Column After เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ไปทางขวา

     การเพิ่มจำนวนแถว สามารถทำได้ดังนี้
     ิธีที่ 1 สามารถคลิกได้ที่หัวลูกศรทั้งสองด้าน  ถ้าคลิกที่หัวลูกศรด้านบนจะเป็นการเพิ่มแถวด้านบนอีก 1 แถว หรือถ้าคลิกที่หัวลูกศรทางด้านล่างจะเป็นการเพิ่มแถวด้านล่างอีก 1 แถว
     ิธีที่ 2 สามารถคลิกเมนู  Table -> Insert -> Row Above เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบน หรือคลิกเมนู  Table -> Insert -> Row Below เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่าง

     การเพิ่มเซลในตาราง สามารถทำได้ดังนี้
     คลิกเมนู  Table -> Insert -> Cell Before เมื่อต้องการเพิ่มเซลด้านซ้าย หรือคลิกเมนู  Table -> Insert -> Cell After เมื่อต้องการเพิ่มเซลด้านขวา

      การผสาน / รวมเซลในตาราง สามารถทำได้ดังนี้
     เลือกเซลที่ต้องการ แล้วคลิกเมนู  Table -> Join with Cell to the Right

     การยกเลิกการผสานเซลในตาราง สามารถทำได้ดังนี้
     เลือกเซลที่ได้มีการใช้คำสั่งผสานเซลไปแล้ว คลิกเมนู  Table -> Split Cell

     การลบคอลัมน์ / แถว สามารถทำได้ดังนี้
     ิธีที่ 1 สามารถคลิกได้ที่   ที่อยู่ระหว่างหัวลูกศรทั้งสองด้าน
     ิธีที่ 2 สามารถคลิกเมนู  Table -> Delete -> Column(s) หรือ Row(s)

    การลบเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในเซลนั้น
    ให้คลิกเมนู Table -> Delete -> Cell Contents

    การลบเซล
    ให้คลิกเมนู Table -> Delete -> Cell(s)

    การลบตาราง
    ให้คลิกเมนู Table -> Delete -> Table

          
top

การปรับแต่งสีพื้นของตาราง
        ในการตกแต่งตาราง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสีพื้นหลังทั้งตาราง หรือจะเลือกปรับแต่งเฉพาะเซลก็ได้ ขั้นตอนในการใส่สีพื้นหลังมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Table -> Table or Cell Background Color...

2. เลือกว่า ต้องการปรับแต่งสีพื้นหลังทั้งตาราง (Table) หรือจะเลือกปรับแต่งเฉพาะเซล (Cell(s))

3. คลิกเลือกสีที่ต้องการ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม


top

        Tip :  คำสั่งในการจัดการตารางทั้งหมดสามารถเลือกใช้จากการคลิกเมาส์ขวาได้อีกวิธีหนึ่ง
                   และหากต้องการปรับแต่งตารางเพิ่มเติมให้คลิกเลือกเมนู  Table -> Table  Properties...

   กิจกรรมลองทำดู
ให้นักเรียนสร้างตารางเรียนของนักเรียนตามโจทย์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้
1. ให้แสดงคำว่า ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...  บนแถบชื่อเรื่อง
2. สร้างตารางขนาด 6 x 9
3. ผสานเซลในรายวิชาที่สอน 2 ชั่วโมงติดต่อกันขึ้นไป
4. ปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรในส่วนของหัวตารางให้แตกต่างจากส่วนเนื้อหา
5. ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของตารางให้สวยงาม
6. บันทึกไว้ในชื่อ table.html


เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com