หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


แถบเครื่องมือ / แถบเมนูปรับแต่งสีข้อความ / กิจกรรมลองทำดู


แถบเครื่องมือในการปรับแต่งข้อความ

      การจัดการข้อความในโปรแกรม KompoZer นั้นสามารถทำได้เหมือนกับโปรแกรมประมวลคำโดยทั่วไป 
ซึ่งมีแถบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการดังนี้

แถบเครื่องมือหน้าที่
ใช้ในการกำหนดรูปแบบข้อความโดยใช้หลักมาตรฐานหลักของ HTML เช่น ข้อความปกติให้เลือก Body Text,  ส่วนที่เป็นหัวข้อให้เลือก Heading 1 - 6 เป็นต้น
ใช้ในการกำหนดตัวเลข 1,2,3,... และการใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความ
ใช้ในการเพิ่ม / ลดย่อหน้าให้กับข้อความ
ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (font) โดยทั่วไปรูปแบบตัวอักษรที่นิยมใช้ ได้แก่ MS Sans Serif , Tahoma
ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษร สีพื้นหลังของตัวอักษร
และการเน้นข้อความ
ใช้ในการลด / เพิ่มขนาดตัวอักษร
ใช้ในการกำหนดตัวหนา / ตัวเอียง / ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ใช้ในการจัดรูปแบบให้กับข้อความ
(ชิดซ้าย / กึ่งกลาง / ชิดขวา / ชิดขอบ)

top

แถบเมนูในการปรับแต่งข้อความ

หากต้องการปรับแต่งข้อความเพิ่มเติม สามารถเลือกเมนู Format -> ...  ได้ดังนี้

ตัวอย่างการเลือกใช้เมนู Format
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
เลือกเมนู Format -> Font -> เลือกรูปแบบตัวอักษร

การกำหนดขนาดตัวอักษร
เลือกเมนู Format -> Size -> เลือกขนาดตัวอักษร

การกำหนดลักษณะตัวอักษร (ตัวหนา, ตัวเอียง, ... )
เลือกเมนู Format -> Text Style -> เลือกลักษณะ
ตัวอักษร

การกำหนดสีให้ตัวอักษร
เลือกเมนู Format -> Text Color -> เลือกสีตัวอักษร

การจัดรูปแบบให้ข้อความ
เลือกเมนู Format -> Align -> เลือกรูปแบบ

top


การปรับแต่งสีของข้อความทั้งเว็บเพจ

        นอกจากการปรับแต่งสีของข้อความจากแถบเครื่องมือข้างต้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งสีของ
ข้อความทั้งเว็บเพจได้ โดยการเลือกเมนู Format -> Page Colors and Background...
ซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังนี้

     หากผู้ใช้ต้องการปรับแต่งสีของข้อความตาม
ความต้องการจะต้องคลิกเลือก Use custom colors : ก่อน
     หลังจากนั้น ควรเลือกปรับแต่งสีของข้อความให้แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังนี้

 • Normal text :
  การกำหนดสีให้กับข้อความปกติ
 • Link text : การกำหนดสีให้กับข้อความ
  ที่เป็นจุดเชื่อมโยงของเว็บเพจนั้น ๆ
 • Active link text :
  การกำหนดสีให้กับข้อความระหว่าง
  การคลิกเลือก
  จุดเชื่อมโยงนั้น
 • Visited link text :
  การกำหนดสีให้กับข้อความที่ได้เพื่อแสดงให
  เห็นว่าได้มีการคลิกเลือกจุดเชื่อมโยงนั้นแล้ว
 • Background :
  การกำหนดสีพื้นหลังให้กับเว็บเพจ

top

Tip :  โดยปกติหากต้องการขึ้นบรรทัดจะใช้วิธีการกดปุ่ม Enter
          แต่หากต้องการให้การจัดรูปแบบข้อความยังคงเหมือนเดิม ให้กดปุ่ม Shift + Enter แทน

   กิจกรรมลองทำดู
ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจตามโจทย์ที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
1.  กำหนดให้แสดงคำว่า ประวัติส่วนตัว ของ <ชื่อนักเรียน> บนแถบชื่อเรื่อง
2.  กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจเป็นสีฟ้าอ่อน
3.  พิมพ์คำว่า ประวัติส่วนตัว เป็นตัวหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
      สีตัวอักษรเป็นสีเขียวเข้ม
4.  พิมพ์รายละเอียดของประวัติส่วนตัวตามหัวข้อต่อไปนี้ดังนี้
     (ใช้สัญลักษณ์หน้าข้อความ และตัวอักษรสีดำ)
 • ชื่อ - นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • ประวัติการศึกษา
  1. ระดับประถมศึกษา จบจากโรงเรียน...  อำเภอ... จังหวัด...
  2. ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...  
   โรงเรียน...  อำเภอ...  จังหวัด...
5.  บันทึกไว้ในชื่อ index.html


เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com