หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


ส่วนประกอบเพิ่มเว็บเพจเปิดเว็บเพจคุณสมบัติเว็บเพจ / พื้นหลัง / บันทึกเว็บเพจปิดเว็บเพจ / กิจกรรม


ส่วนประกอบของโปรแกรม KompoZer


เมื่อติดตั้งและเปิดโปรแกรม KompoZer จะปรากฏหน้าต่างดังรูป        ส่วนประกอบหลักของหน้าต่างการใช้งานโปรแกรม KompoZer  มีรายละเอียดดังนี้
        1.  แถบเมน จะรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเว็บเพจทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่
               ประกอบด้วย  File,  Edit,  View,  Insert,  Format,  Table,  Tools,  Help

2.  แถบเครื่องมือ  จะประกอบด้วยปุ่ม หรือ
     ไอคอนแทนคำสั่งที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ
     โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเลือกคำสั่งจาก
     แถบเมนู เช่น การเปิดไฟล์ข้อมูล , การบันทึก
     ไฟล์ข้อมูล, การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
         หากต้องการแสดงหรือซ่อน
     แถบเครื่องมือใดสามารถ คลิกเลือกได้ที่
     แถบเมนู View ->Show/Hide
     แล้วเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการ
        3.  พื้นที่จัดการไซด์  เป็นส่วนที่ใช้ในการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม KompoZer) 
             ไม่ว่า
จะเป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องของเราไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น (Upload) หรือ
             จะเป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นมาเก็๋บไว้ในเครื่องเรา (Download) ก็ตาม

        4.  พื้นที่แก้ไขข้อความ  เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างเอกสาร สามารถจัดรูปแบบของหน้าเว็บเพจตามต้องการ

        5.  โหมดการแสดงผล  แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
              -  Normal Mode  มีลักษณะเหมือนกับพื้นที่หน้ากระดาษเช่นเดียวกับในโปรแกรมประมวลผลคำทั่วไป
                  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน
              -  HTML Mode  มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Normal Mode แตกต่างเพียงจะมีสัญลักษณ์กำกับว่า
                  ในแต่ละส่วนได้มีการใช้โครงสร้างแท๊กของภาษา HTML ใด
              -  Source Mode  จะปรากฏรายละเอียดของการใช้โครงสร้างแท๊กของภาษา HTML ทั้งหมด
                  เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้งานโครงสร้างภาษา HTML เป็นอย่างดี
               - Preview  Mode  จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบว่า เมื่อเปิดเอกสารนี้บนเว็บบราวเซอร์
                  เว็บเพจนี้จะมีลักษณะอย่างไร

topการสร้าง / เพิ่มเว็บเพจใหม่

        โดยปกติ เมื่อเปิดโปรแกรม KompoZer ขึ้นมาใช้งาน ก็จะปรากฏพื้นที่ในการแก้ไขข้อความ
หรือเอกสารใหม่ขึ้นมาให้โดยทันที  แต่หากผู้ใช้ต้องการเพิ่มเว็บเพจใหม่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีที่ 1วิธีที่ 2
เลือกเมนู File -> New จะปรากฏหน้าต่าง
Create a new document or template กำหนดรายละเอียดตามรูป
แล้วคลิกที่ปุ่ม Create


คลิกที่ปุ่ม New บนแถบเครื่องมือ
 

ไม่ว่าจะปฏิบัติตามวิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2 จะปรากฏพื้นที่แก้ไขข้อความใหม่ ที่ชื่อว่า untitled ดังรูป

top

การเปิดเว็บเพจเดิมมาแก้ไข
     สามารถคลิกที่ปุ่ม หรือคลิกเมนู  File -> Open File ค้นหาตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลไว้ หลังจากนั้นให้คลิกเลือกไฟล์ข้อมูล (ซึ่งจะมีลักษณะไอคอนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลือกใช้เว็บบราว์เซอร์

เช่น  ใช้เว็บบราวเซอร์ Internet Explorer)


การปรับแต่งคุณสมบัติของเว็บเพจ
        เว็บเพจที่ดีจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล
และการแสดงผลที่สมบูรณ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
        การกำหนดคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจ สามารถทำได้โดยการเลือกเมนู Format -> Page Title and Properties... ซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังนี้
      คุณสมบัติหลักที่ควรกำหนด
 • Title : เป็นการกำหนดชื่อเว็บเพจ ซึ่งจะปรากฏอยู่บนแถบชื่อเรื่องของ
  หน้าต่างเว็บบราวเซอร์
 • Author : เป็นการกำหนดชื่อของ
  ผู้ที่สร้างเว็บเพจนี้ขึ้นมา

 • Description :  เป็นการสรุปย่อ
  เพื่ออธิบายถึงเว็บเพจที่มีเนื้อความน้อย ๆ

 • Languague : ใช้ระบุภาษาใน
  การเขียนเว็บเพจ  ผู้ใช้สามารถ
  คลิกเลือกปุ่ม
  แล้วเปลี่ยนเป็น ภาษาไทย (th) ได้

 • Character set : เป็นการกำหนดว่า ข้อมูลแต่ละไบต์ (ตัวอักษร) นั้นจะใช้ชุดตัวอักษรใด เว็บภาษาไทยทั่วไปจะกำหนดเป็น windows-874 ผู้ใช้สามารถคลิกเลือก
  ที่ปุ่ม


เมื่อผู้ใช้สร้าง / เพิ่มหน้าเว็บเพจใหม่ขึ้นมาใช้งานทุกครั้ง ควรกำหนดคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจทั้ง 5 ส่วนให้ครบการปรับแต่งพื้นหลัง
         ในการสร้างเว็บเพจนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นหลังได้จากการเลือกเมนู Format -> Page Colors and Background... ซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังนี้
       

การกำหนดพื้นหลังของเว็บเพจนั้น สามารถกระทำได้
2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การกำหนดสีให้กับพื้นหลัง
ให้คลิกที่ หลังคำว่า  Background : แล้วเลือกสีตามต้องการ
(หากไม่สามารถคลิกเพื่อปรับเปลี่ยนสีได้ ให้ตรวจสอบว่า มีการเลือกท Use custom colors : หรือไม่)

รูปแบบที่ 2 การกำหนดรูปภาพเป็นพื้นหลัง
ให้คลิกที่ ในส่วนของ Background Image : เลือกตำแหน่งการเก็บรูปภาพและเลือกรูปภาพตามต้องการ

Tip : รูปภาพที่จะนำมาใช้เป็นพื้นหลังนั้น
ควรมีขนาดความละเอียดเท่ากับหน้าเว็บเพจ
ที่ต้องการสร้าง

 
top

การบันทึกเว็บเพจ
        โดยปกติการบันทึกเว็บเพจนั้น หน้าแรกของเว็บไซด์หรือโฮมเพจควรจะบันทึกในชื่อว่า index.html
ส่วนรายละเอียดหรือเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการจัดระบบของผู้สร้างเว็บเพจ
        ขั้นตอนในการบันทึกเว็บเพจนั้นแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การบันทึกเว็บเพจครั้งแรก
กรณีที่ 2 การเปิดเว็บเพจขึ้นมาแก้ไข
แล้วต้องการบันทึกเป็นชื่อใหม่
กรณีที่ 3 การเปิดเว็บเพจขึ้นมา
แก้ไขแล้วบันทึกไว้ในชื่อเดิม
เลือกเมนู File -> Save As...
หรือคลิกที่ปุ่ม 
เลือกเมนู File -> Save As...
เลือกเมนู File -> Save
หรือคลิกที่ปุ่ม 

top

การปิดเว็บเพจ / การปิดโปรแกรม
    คำสั่งที่ใช้ในการปิดเว็บเพจ / ปิดโปรแกรมมีลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ในโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การปิดเว็บเพจที่ละหน้าการปิดเว็บเพจทั้งหมดการปิดโปรแกรม
เลือกเมนู File -> Close
หรือคลิกที่ปุ่ม  
เลือกเมนู File -> Close Allเลือกเมนู File -> Exit  
หรือคลิกที่ปุ่ม X บนแถบชื่อเรื่อง (Title Bar)

top


Tip : คำสั่งคีย์ลัดสามารถสังเกตได้จากท้ายคำสั่งในแถบเมนู เช่น แสดงว่า นอกจากจะใช้คำสั่ง File -> New เพื่อสร้างเว็บเพจใหม่แล้ว ยังสามารถใช้คำสั่ง Ctrl + N จากคีย์บอร์ดได้อีกด้วย

   กิจกรรมลองทำดู
ให้นักเรียนสรุปคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการเว็บเพจตามกิจกรรมที่กำหนดให้


เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com