หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


ขั้นตอนการติดตั้ง / กิจกรรมลองทำดู

การสร้างเว็บเพจ สามารถสร้างได้ 2 วิธี ดังนี้
          1. ใช้โปรแกรมประเภทเท็กซ์เอดิเตอร์ (Text Editor) ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ Notepad เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย และมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows แต่ต้องเขียนคำสั่งด้วยตนเองทั้งหมด
          2. ใช้โปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ (Web Editor) เช่น Microsoft FrontPage , Macromedia Dreamweaver, Homesite เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้  ผู้ใช้สามารถสร้างได้ด้วยตนเองคล้ายกับการใช้โปรแกรมสำนักงานทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจในส่วนของโครงสร้างของเว็บเพจ

         โปรแกรม KompoZer นี้จัดได้ว่าเป็นการใช้โปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง
เว็บเพจ แต่ข้อดีที่ทำให้โปรแกรมนี้โดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ก็คือ เป็นโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บเพจเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แถบเครื่องมือต่าง ๆคล้ายกับการปรับแต่งเอกสารในโปรแกรมประมวลผลคำ รวมทั้งสามารถจัดการกับเว็บเพจตามโหมดของการแสดงผลที่เลือกได้ตามความต้องการ


          ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม KompoZer สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม KompoZer  หลังการคลิกจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้                 เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้
                -  หากต้องการติดตั้งโปรแกรมโดยทันที ให้คลิกที่ปุ่ม  
                -  หากต้องการจัดเก็บไฟล์โปรแกรมไว้ เพื่อทำการติดตั้งในภายหลังให้คลิกที่ปุ่ม                    
                    ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏไอคอนลักษณะนี้    

2. หลังการคลิกที่ปุ่ม หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมเพื่อติดตั้งโปรแกรม KompoZer 
              จะปรากฏหน้าต่างเพื่อเตรียมการติดตั้งโปรแกรมและแจ้งเตือนว่า ควรจะปิดโปรแกรมอื่น ๆ
              ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรมต่อไป  

เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  

3. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้จะแสดงถึงว่า ผู้ใช้โปรแกรมต้องยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่
            จึงจะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้
             

                     
ให้คลิกเลือก เพื่อยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ปุ่ม ต่อไป

4. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า โปรแกรม KompoZer จะถูกจัดเก็บไว้ใน Drive c:
            ในโฟลเดอร์ Program Files ชื่อโฟลเดอร์ย่อยว่า KompoZer
           
            หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม แล้วเลือก Drive เก็บข้อมูลใหม่


ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป

5. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า โปรแกรม KompoZer จะถูกสร้าง Shortcuts
           ไว้ในโฟลเดอร์ Start Menu โดยใช้ชื่อว่า KompoZer หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บ Shortcuts 
           ให้คลิกที่ปุ่ม

            (การสร้าง Shortcuts ในที่นี้ หมายถึง การนำไอคอนการใช้งานของโปรแกรมนั้นมาแสดงในตำแหน่ง
             ต่าง ๆ ในส่วนของเมนูย่อย ๆ ที่ปรากฏเมื่อคลิกที่ปุ่ม Start)


ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป

6. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า ต้องการให้เพิ่มไอคอนของโปรแกรม KompoZer
            ในไว้ในส่วนใดอีกบ้าง
             -  ถ้าคลิกเลือกที่ Create a desktop icon ไอคอนของโปรแกรม จะปรากฏอยู่บน Desktop
                (หน้าต่างการใช้งาน)
             -  ถ้าคลิกเลือกที่ Create a Quick Launch icon ไอคอนของโปรแกรม จะปรากฏอยู่
                บน Task Bar (แถบล่างสุดที่เริ่มต้นด้วยปุ่ม Start)


ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป

7. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่า กำลังจะเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม KompoZer
            และจะปรากฏข้อความแสดงตำแหน่งการติดตั้งโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ
 

ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป

8. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ ห้ามคลิกที่ปุ่มใด ๆ จนกว่าโปรแกรมจะทำการติดตั้งแล้วเสร็จ9. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ แสดงว่า ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

            -  คลิกเครื่องหมายถูกในส่วนของ Launch KompoZer ออก หากไม่ต้องการเปิดโปรแกรม KompoZer
               ขึ้นมาใช้งานโดยทันที


ให้คลิกที่ปุ่ม  เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม KompoZer

top


       
   กิจกรรมลองทำดู
ให้นักเรียนฝึกติดตั้งโปรแกรม KompoZer ด้วยตนเอง

เลือกบทเรียน 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com