หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ                                   เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
                                        1.  อธิบายความหมายและหลักการสร้างเว็บเพจได้
                                        2.  ติดตั้งโปรแกรม KompoZer ได้
                                        3.  ใช้คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเว็บเพจเบื้องต้นได้
                                        4.  ป้อนข้อความและใช้คำสั่งปรับแต่งข้อความได้
                                        5.  แทรกรูปภาพลงในเว็บเพจได้
                                        6.  สร้างตารางและใช้คำสั่งปรับแต่งตารางได้
                                        7.  สร้างจุดเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ได้
                                        8.  ทำโครงงานสร้างเว็บไซด์ตามความสนใจได้


ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com