หน้าหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้งาน ผู้จัดทำ


เนื้อหา / ข้อแนะนำ / ประเมินผล / แหล่งข้อมูล


แนะนำบทเรียน
บทเรียนนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  8  หัวข้อดังนี้
1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บเพจ
2.  การติดตั้งโปรแกรม KompoZer
3.  การใช้คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเว็บเพจ
4.  การป้อนข้อความและการใช้คำสั่งปรับแต่ง
     ข้อความในเว็บเพจ
5.  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ
6.  การสร้างตารางและการใช้คำสั่งปรับแต่ง
     ตารางในเว็บเพจ
7.  การสร้างจุดเชื่อมโยงในลักษณะต่าง ๆ
8.  การทำโครงงานเพื่อพัฒนาเว็บไซด์
     ตามความสนใจ
ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบของขั้นบันได โดยผู้เรียน
สามารถคลิกเลือกศึกษาบทเรียนตามลำดับ
เมื่อคลิกเลือกเนื้อหาในแต่ละบทเรียน จะปรากฏชื่อ
บทเรียนและเมนูย่อย ๆ ตามหัวข้อที่มีในบทเรียนนั้น 
ซึ่งผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเมนูนั้นได้

หากต้องการเลือกศึกษาเนื้อหาในบทเรียนต่อไป
สามารถคลิก แล้วเลือกเนื้อหาใหม่ หรือจะคลิกเลือกที่อยู่ท้ายเว็บเพจนั้น ๆTip : หากนำเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพหรือข้อความใดแล้วเปลี่ยนเป็นรูป  แสดงว่า มีการสร้างจุดเชื่อมโยงไว้ 
สามารถคลิกเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ได้ เช่น top ที่จะปรากฏอยู่ทุกหน้าเว็บเพจ
จะเป็นเลื่อนไปยังส่วนบนสุดของหน้าเว็บเพจนั้น ๆ

 top
                                   

ข้อแนะนำสำหรับการเรียน

                                       1.  ในการเรียนควรติดตั้งโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf
                               เพิ่มเติมเนื่องจากว่าจำเป็นต้องใช้ในบทที่ 3 และบทที่ 8
                                       2.  นักเรียนควรเลือกศึกษาเนื้อหาตามลำดับให้เข้าใจ เมื่อนักเรียนศึกษาจนจบบทเรียน
นักเรียนจะได้โครงงานเว็บไซด์คนละ  1 เรื่องตามความสนใจ โดยอาจจะจัดทำในรูปแบบ
ของโครงงานเดี่ยวหรือโครงงานกลุ่มก็ได้
3.  นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในแต่ละส่วนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในระหว่าง
การทำโครงงานเพื่อพัฒนาเว็บไซด์ในหัวข้อที่ 8

top

การประเมินผล

ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระหว่างการศึกษาเนื้อหาและการปฏิบัติตามกิจกรรมลองทำดู บทที่ 1 - 7
ระยะที่ 2 การเขียนเค้าโครงและตรวจจากผลงานเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงานในบทที่ 8
นักเรียนควรศึกษาข้อแนะนำการสร้างเว็บเพจก่อนลงมือทำโครงงาน

top                                   

แหล่งข้อมูล

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
จัดทำโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษา, 2546.
เอกสารศึกษาด้วยตนเอง สำหรับครูเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 4 อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ จัดทำโดย
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547.   
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม  
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549.
เอกสารการอบรม การใช้โปรแกรม OpenSource Software จัดทำโดย
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550.
   
top

ดูดีดูสวยที่  1024 x 768 Text Size :  Medium
ติดต่อเราที่นี่  nescoffee12@hotmail.com