.
.
.

ผู้จัดทำเว็บ...

.


.

.                

.

                       ชื่อ-นามสกุล  : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า เลขที่ 9

                       กำลังเรียน     : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 

                       โรงเรียน        : แม่ปะวิทยาคม

                       E-Mail           : Badzmaru_E-yuree@hotmail.com