.
.
.

ผลการดำเนินการ

.

.

     วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

 

1.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Pro/desktop

2. นำผลิตภัณฑ์ หรือภูมิปัญญาที่มีภายในท้องถิ่นของตนเองมาดัดแปลง เพื่อให้มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม

3.  เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง www.youtube.com

.

.

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.  ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการออกแบบ ชั้นวางของ   e-SHELF ได้โดยใช้โปรแกรม Pro/Desktop

2.  ผลิตภัณฑ์ หรือภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นที่นำมาดัดแปลงนั้น มีประสิทธิภาพการใช้งาน และเป็นที่น่าสนใจของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น

3.  ผู้เรียน หรือผู้ที่ศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Pro/Desktop ในวิชาคอมพิวเตอร์ นำไปใช้ออกแบบผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนหรือผู้อื่น

4. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Pro/Desktop ให้กับรุ่นน้องหรือผู้ที่มีความสนใจในการใช้โปรแกรม Pro/Desktop ได้อย่างมั่นใจ

.

.

     สรุปผลการทำงาน

 

1.  โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรมแกรมที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบมาก เพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่าย

2.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี

3.  ผู้เรียนมีความมั่นใจ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Pro/Desktop ให้กับรุ่นน้องและผู้ที่สนใจโปรแกรม Pro/Desktop นี้

.

.

     ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้

 

1.  ปกติแล้วชั้นวางของที่มีการผลิตในท้องถิ่นส่วนมาก จะเป็นชั้นวางของที่ทำขึ้นมาจากไม้ต่างๆ รูปทรงของชั้นวางของจึงไม่ค่อยมีรูปทรงที่ต่างไปจากเดิม ส่วนมากจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ในการออกแบบชั้นวางของขึ้นมาใหม่ ให้มีรูปทรงที่ต่างไปจากเดิมจึงจะต้องคำนึงถึงการผลิตด้วย

.

.

     ข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งต่อไป

 

1.  ผู้จัดทำจะต้องมีความรู้ทางด้านของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่อยู่ในโปรแกรม Pro/Desktop นี้ ให้มากๆ

2.  ในการออกแบบ และสร้างชั้นวางของครั้งต่อไป อาจจะสร้างชั้นวางของที่มีรูปทรงที่น่าสนใจให้มากกว่านี้ และเป็นที่สนใจของท้องตลาด  

.

.

.

.

.

.

.

ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม

E-Mail   : Badzmaru_E-Yuree@hotmail.com