.
.
.

..วิ วิิ วิธีดำเนินการ ..

.

โครงร่างชิ้นงาน  ส่วนที่ 1 ตัวของชั้นวางของ

1. กำหนดโปรแกรม Pro/Desktop ให้เป็น Onto Work plane โดยคลิกที่ Faces จากนั้นสร้างรูป  วงกลม ขนาด 240 โดยเลือกที่ Circle  แล้วจะได้วงกลม 240 หนึ่งรูป

2. สร้างรูปวงกลมให้เป็นแบบโค้ง ดังภาพ โดยคลิกที่ Spline จากนั้น กำหนดจุดโค้งของวงกลม ให้มีความสวยงาม

3. กำหนดโปรแกรม Pro/Desktop ให้เป็น Isometric โดยคลิกที่ Extrude Profile จากนั้นก็สร้างให้เป็นรูป 3 มิติ โดยการคลิกเลือกที่ Extrude Profile แล้วกำหนด Distance ขนาด 20 mm. แล้วกดOK

4. คลิก Faces  ที่พื้นผิวด้านบนของวงกลม คลิกขวาเลือก New Sketch  แล้วกด OK จากนั้นเลือก Circle  สร้างตรงด้านบนของวงกลม 3 วง ให้มีขนาด 20  และเลือก Extrude Profile    คลิกเลื่อนลง แล้วกด OK  และ Save เป็นชิ้นงานที่ 1

 
.

โครงร่างชิ้นงาน  ส่วนที่ 2 ฐานรองขาชั้นวางของ...

1. กำหนดโปรแกรม Pro/Desktop ให้เป็น Onto Work plane โดยคลิกที่ Faces จากนั้นสร้างรูปวงกลม ขนาด 40 โดยเลือกที่ Circle  จึงจะได้วงกลมขนาด 40

2. กำหนดโปรแกรมเป็น Isometric จากนั้นคลิกเลือกที่ Extrude Profile   เพื่อสร้างความหนาของวงกลมโดยกำหนด Distance ให้มีขนาด 50 mm.  กด OK

3. คลิก Faces  ที่พื้นผิวด้านบนของวงกลม คลิกขวาเลือก New Sketch  แล้วกด OK จากนั้นก็เลือก Circle  สร้างวงกลมหนึ่งรูป ที่ด้านบนของวงกลมอันแรก  

4. คลิกเลือกที่ Extrude Profile    เพื่อให้ กระบอกนี้มีรูทะลุออกไป โดยคลิกค้างเลื่อนลงจนสุดกระบอก แล้วก็กด OK  Save เป็นชิ้นงานที่ 2

.

โครงร่างชิ้นงาน  ส่วนที่ 3 ขาของชั้นวางของ

1. กำหนดโปรมแกรม Pro/Desktop ให้เป็น Onto Work plane โดยคลิกที่ Faces

2. สร้างรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูป โดยคลิกเลือกที่ Circle  นำมาสร้างให้มีขนาดของวงกลม เท่ากับ 20

3. จากนั้น ก็กำหนดโปรแกรมให้เป็น Isometric อีกครั้งหนึ่ง

4. สร้างรูปวงกลมให้เป็นรูป 3 มิติ ได้โดยการคลิกเลือกที่ Extrude Profile   เพื่อเพิ่มความสูงของขาชั้นวางของ โดยกำหนดขนาดที่ 400 mm. จากนั้นก็กด OK Save เป็นชิ้นงานที่ 3

.

ขั้นตอนการประกอบ ชั้นวางของ e-SHELF

1 .เปิดชิ้นงานที่ 1 โดยเลือกที่ Assembly ไปที่ Add Connected … เลือก File ที่เก็บชิ้นงานไว้ แล้วเลือกชิ้นงานที่ 1 มา 3 อัน จัดให้รูทั้ง 3 อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยเลือก Assembly ไปที่ Alion

2. จากนั้นก็เปิดงานจาก File เดิมที่เปิดชิ้นงานที่ 1 โดยไปที่ Assembly ไปที่ Add Connected … เปิดชิ้นงานที่ 2 มา 3 อันเช่นเดียวกับอันที่ 1 กำหนดให้รูตรงกับชิ้นงานที่ 1 โดยคลิกที่ Assembly ไปเลือกที่ Alion

3. จากนั้นก็เปิดชิ้นงานที่ 3 โดยไปที่ Assembly ไปที่ Add Connected … เปิดชิ้นงานที่ 3 มา 3 อันเช่นเดิม กำหนดให้ขาตรงกับรูของชิ้นงานที่ 1 และ 2 โดยคลิกที่ Assembly ไปเลือก Center Axes

4. ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยคลิกเลือก Faces  ด้านบนของขา และด้านบนของตัวชั้นที่อยู่บนสุด แล้วเลือก Assembly ไปที่ Alion ทั้ง 3 ขา

5. จากนั้น เลือกด้านล่างของฐานรองขากับด้านล่างของขาของชั้นวางของ แล้วเลือกคลิกที่  Assembly ไปที่ Alion จนครบ 3 อันจะได้ดั้งรูป

6. เลือกด้านบนของฐานรองขา กับด้านล่างของตัวชั้นวางของ ที่อยู่ข้างล่างสุด  แล้วก็ Save เป็นชิ้นงานที่สมบรูณ์

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.


ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม

E-Mail   : Badzmaru_E-Yuree@hotmail.com