.
.
.

หลักการ/ทฤษฎี

.

.

.

.

.

  

ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม

E-Mail   : Badzmaru_E-Yuree@hotmail.com