บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ปหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
แหล่งข้อมูล

http://www.facebook.com/ ใช้เผยแพร่เว็ปไซต์ และรับฟังคำติชมทางเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ICT CAMP = = > WEB

http://www.youtube.com/ ใช้อัพโหลด คลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์ ผลงาน Prodesktop

http://krunes.maepa.org/ ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร Word  ซึ่งเป็นคู่มือในการทำเว็ปไซต์

http://www.maepa.org/ เป็นเว็ปไซต์ของโรงเรียนใชเพื่อหาข้อมูลเพื่อเติม และเป็นตัวอย่างในการทำเว็ปไซต์้

http://www.phitsanulok.ob.tc  ใช้เว็ปไซต์นี้  เพื่อขอใช้พื้นที่โฮมเพจ  ในการเผยแพร่เว็ปไซต์


 

ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com