บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
ผลการดำเนินงาน

                     สรุปผลการทำงาน

    1. ได้“ไม้บรรทัดสารพัดประโยชน์” ที่สร้างจากโปรแกรม Pro/Desktop

    2. ได้อุปกรณ์ไม้บรรทัดสารพัดประโยชน์ที่น่าสนใจ และสามารถทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เช่น ตัดกระดาษ ตัดสิ่งของอื่นๆ 

วัดองศา ใส่ดินสอ ปากกา ยางลบ เป็นต้น

    3. เผยแพร่ผลงานผ่านทาง www.youtube.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติม

                     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ประสบการณ์ในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

    2. เป็นการทำให้วัตถุนั้นมีคุณภาพ มูลค่า และประโยชน์มากยิ่งขึ้น

    3. ได้ฝึกและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Pro/Desktop มาสร้างสรรค์ผลงาน และ เป็นประโยชน์ในอนาคตซึ่งอาจต้องใช้

ในชีวิตประจำวัน

                     ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้

    1. ปัญหาคือในการทำไม้บรรทัดให้มีกล่องดินสอ ไม้วัดองศา และ มัดคัดเตอร์ อยู้ด้วยกันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะต้อง

ทำหลายขั้นตอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จึงเกิดปัญหามาก

    2. อีกปัญหาคือเครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัสเยอะทำให้งานบางอย่างหายไปจึงต้องใช้เวลานานกว่าจะทำเสร็จ

                     ข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งต่อไป

    1. ควรหาเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงและมีความเร็วในการทำงาน

    2. หากไม่จำเป็นไม่ควรนำแฟลชไดรฟ์ หรือแผ่นดิสก์ มาใส่คอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ติดไวรัสมา

 

ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com