บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
วิธีการดำเนินงาน

    โครงร่างชิ้นงานส่วนที่ 1 ตัวไม้บรรทัด

1. วาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด กว้าง = 22 ยาว = 300 แล้ว Extrudeขึ้น = 5  

2. ทำการตัดมุมด้านซ้ายของสี่เหลี่ยม = 8แล้วตัดมุมด้านหลังของสี่เหลี่ยมโดยการเลือกเส้น = 2 เส้นโดยกด Shift และตัดมุม =11 และตัดมุงเส้นบนของวัตถุ = 4

3. เลือกด้านแล้วคลิดขวาทำการ New sketch วาดรูปสี่เหลี่ยม กว้าง = 10 ยาว = 180 แล้ว Extrudeขึ้น = 5 แล้วเลือกด้านบนของด้านที่ Extrudeขึ้น = 5 และทำการเจาะ(Shell Solids)= 1 (เพื่อทำเป็นที่ใส่ของ หรือ อุปกรณ์การเรียนขนาดเล็ก)

4. เลือกด้านหน้าของวัตถุแล้วคลิกขวา New Sketch และวาดสี่เหลี่ยม กว้าง = 3 ยาว = 8 (เพื่อเป็นที่ใส่ใบมีด)

  โครงร่างชิ้นงาน ส่วนที่ 2 ใบมีด

1. วาดสี่เหลี่ยม กว้าง = 8 ยาว = 100 Extrudeขึ้น = 1  

2. เลือกเส้น มุมซ้ายของวัตถุ และตัดมุม ด้วย Chamfer Edges = 10 (เพื่อเป็นปลายมีด) เลือกเส้นข้างของวัตถุ และตัดมุม ด้วย Chamfer Edges = 1(เพื่อเป็นคมมีด)

3. เลือกด้านของด้านบนของใบมีดและคลิดขวา New Sketch วาดรูปสี่เหลี่ยม กว้าง = 8 ยาว = 8 และ Extrudeขึ้น = 5 แล้วเลือกเส้น ของ สี่เหลี่ยม แล้วตัดมุม โดยRound Edges = 3

  โครงร่างชิ้นงาน ส่วนที่ 3 ฝาปิดกล่องดินสอ

1. วาดสี่เหลี่ยม กว้าง = 8 ยาว = 100 Extrudeขึ้น = 2

2. เลือกด้านบนของวัตถุ และ ทำการเจาะ(Shell Solids)= 1

3. เลือกด้านข้างของวัตถุ และคลิดขวา New Sketch วาดรูปสี่เหลี่ยม กว้าง = 2 ยาว = 6

ขั้นตอนการประกอบ ไม้บรรทัดสารพัดประโยชน์

1. กด New Design แล้วกด Assembly -> add component เลือกตัวไม้บรรทัดออกมา และกด Assembly -> Fix component

2. กด Assembly -> add componentเลือกใบมีดออกมา คลิก ด้าน ของใบมีดและ ช่องใบมีดโดยกด Sift และเลือก Assembly -> mate และเลือกเส้น2เส้นของใบมีดละช่องของใบมีดด้านขวา และเลือก Assembly -> Center axes

3. กด New Design แล้วกด Assembly -> add component เลือกฝาไม้บรรทัดออกมา คลิก ด้าน ของฝากและ กล่องใส่อุปกรโดยกด Sift และเลือก Assembly -> Align และเลือกเส้น 2เ ส้นของฝาละช่อง ของ กล่องอุปกร และเลือก Assembly -> Center axes

 


ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com