บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
หลักการและทฤษฎี

 

ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com