บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
บทคัดย่อ

          จากการที่ผู้จัดทำกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายในการเรียน การทำรายงานการจัดบอร์ดต่างๆทำให้เล็งเห็นว่าไม้บรรทัดสามารถประกอบเข้ากับสิ่งจำเป็นใช้ใกล้ตัวมากมาย
เช่น มีดคัดเตอร์ ไม้วัดองศา กล่องดินสอ เป็นต้น
          จึงคิดค้นและประกอบเข้าด้วยกันทำให้ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการหาอุปกรณ์หลายชิ้นแต่ว่ามีครบในชิ้นเดียว ซึ่งประกอบด้วยไม้บรรทัด กล่องดินสอ มีดคัดเตอร์         ไม้วัดองศา

           ทั้งนี้เพื่อฝึกและเรียนรู้ในการออกแบบ ৺ไม้บรรทัดสารพัดประโยชน์৺ โดยใช้โปรแกรม Pro/Desktop เพื่อเพิ่มมูลค้าให้สินค้า และ ทำให้สิ่งของมีประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อฝึกประสบการณ์ในการออกแบบ และ ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำเอาสิ่งของธรรมดาชิ้นหนึ่งมาดัดแปลง เพิ่มเติมจนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ดี และมีประโยชน์มากกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสิ้นค้าได้อีกด้วย 

 

ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com