ประวัติผู้จัดทำ

                                                                             

                                                         

                                                                 นายวุฒิไกร   ใจยา   เลขที่ 3
                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

                                                                   โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

                                                                อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

  

              

 

                                                          


         

รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com