ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3  ปีการศึกษา 2554
โดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://www.youtube.com

วัดมณีไพรสณฑ์
นายอังกรูนุพันธ์  ขำบุรี
นางสาวณัฐธิดา  วงษ์มาด
คอกช้างเผือก
นายณัฐพล  บุญเรือง
นายยุทธพงษ์  น้อยทะนะ
คอกช้างเผือก
นายทัศน์พล  ราชจริต
นายจิตติพงษ์ศักดิ์  กาวิละ
พระธาตุหินกิ่ว
นายวิรัตน์  กาวิละ
นายเชิงชาย  ยอดคีรียง
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
นายวราทิตย์  กรีดำรงค์ศักดิ์
นายณัฐวุฒิ  นากาโน
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
นางสาวอารีรัตน์  ไอสาง
นางสาววรรณิกา  บุญมา
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
นายกฤษณะ  วีระใจ
นายติณณภพ  หัดโนนตุ่น
วัดพระธาตุสิริมงคล
นายอนุศักดิ์  ธรรมใจ
นายผดุงพล  แสนเมือง
วัดพระธาตุสิริมงคล
นายภานุกูล  เรือนมา
นายชาตรี  สมบูรณ์
วัดเวฬุวัน
นายทนงศักดิ์  ใจกัน
วัดใหม่คำมา
นายนพพร  ฟองสมุทร
นายพิสิทธ์ธพล  จันตา
วัดใหม่คำมา
นายทัศนัย  ธิยะปัน
นายดำรงค์  วังก๋าต๊ะ
วัดเวฬุวัน
นายอนัณตรชัย  เชียงคำ
นายเบญจ  วัดเพชร
วัดมาตานุสรณ์
นายบุญญฤทธิ์  กอนแก้ว
นายอโนชา  เจริญสุข
วัดไทยสามัคคี
นางสาวพิมพรรณ  มาปา
นางสาวดอกไม้  มณีศรี
วัดแม่กาษา
นายมณเฑียร  ทองอ้น
นายอภิสิทธิ์  ลังกาวงศ
บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา
นายจิรายุทธ  สายบัว
นายชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง
บ่อน้ำพุุร้อนแม่กาษา
นายสมเสกข์  โนปางตัน
นายอภิสิทธิ์  ใจแก้วทิ
ถ้ำแม่อุษา
นางสาวนาตยา  แก้วยะ
นางสาวพัชรินทร์  ชัยยา
เรือนอุษา
นายปฏิภาณ  ปูไผ
นางสาวอำพร  จูสุวรรณ
เขื่อนทดน้ำโกกโก่
นางสาวเกตุนิภา  ใจแก้วทิ
นางสาววิศินี  ใจเถิน
วัดโพธิคุณ
นางสาวพัชรา  ทิยะขอด
นางสาวนิตยา  นำปา
บัวลอย
นายอรรถพล  กันทา
กล้วยฉาบ
นางสาววันวิสาข์  ชัยยา
นางสาวกุลจิรา  อุดทาสา
ก๋วยเตี๋ยว
นางสาวคีรญา  เทาตัน
นางสาวศศิธร  ดุมคำ
ภาพพลอย
นางสาวอัจฉราพรรณ  แก้วบุตรี

Home