ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2554
โดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://www.youtube.com

จรวดขวดน้ำ
นายวรพล  พรมมูล
นางสาวสิริวรรณ  หล้าล้อง
ลูกบิด
นางสาวณัฏฐ์ชยา  ดิบแบน
นางสาวนัำฏฐิรา  เจริญศรี
นาฬิกาน้ำ
นางสาวบุปผา  ปันเขียว
นางสาววีรยา  เมืองใจ
จรวดกระดาษ
นายคมกฤษณ์  พุฒมา
เรือบังคับไม้งิ้ว
นางสาววรัญญา  เสตบุตร
นางสาวนฤมล  ทวีคูณ
เฮลิคอบเตอร์ลูกโป่ง
นายชิตณรงค์  วงศ์ปางมูล
นางสาวพิดามิ  คะเล
กรอบรูปวิทยาศาสตร์สามมิติ
นางสาวณัฏฐินิชา  ฉิมยง
นางสาวอภิญญา  อินต๊ะ
โยโย่สีรุ้ง
นางสาวพิดามิ  คะเล
นางสาวสุภาพ  วนารัตน์มงคล
งูไม้
นายเพชรนคร  สมบูรณ์
นายสามชัย  ไพศาลภิวัฒน์
แก้ว stack
นายเพ็ญเพชร  จันทร์โบ
นายจักรกฤษณ์  พิมพ์ครู
หอคอยฮานอย
นางสาวอารีรัตน์  ไอสาง
นางสาวภัทรวรรณ  นำปุ๊ด
จานบินไม้ไผ่
นายไพรวัลย์  วิระใจ
นายชิตณรงค์  วงศ์ปางมูล
จักจั่น
นางสาวณัฐสิตา  ปุ๊ดปัน
นางสาวปิยธิดา  เรือนใจดี
โมเมนตัม
นางสาวสกาวรัตน์  จันกิน
นางสาวศิริำพร  ตองใจ
พลาสมา
นางสาวเกศินี  สีเขียว
นางสาวอรอุมา  ดวงตา
ตึกถล่ม
นางสาวเกษรา  ใจยา
นางสาววิภารัตน์  ปุกันกะ

Home