ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2555  บูรณาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://www.youtube.com

อิระวดีรีสอร์ท
นางสาวสุนิสา  ปูกันกะ 
นาวสาววิชุดา  กล้ากสิกิจ
พุทธชาติรีสอร์ท
นางสาวพิมพ์วิภา  จันย่น
นางสาวสริดา  กะตา
บ้านอริสา้ำ
นางสาวบุญยนุช  ธรรมใจ
นางสาวธัญสุดา  สมคำปา
วัฒนาวิลเลจ
นางสาวมณีมณฑ์ บุญนายืน
นางสาวดารารัตน์ พิมมันตา
เซนทราแม่สอด
นางสาวพรไพลิน  จันทา
นางสาวพิชามญชุ์  สีวิใจ
บ้านบูติคเฮ้าส์
นางสาวนิรสรา  คำลือเมือง
นางสาวสุภาภรณ์  กันทะสาน
The Full  House
นางสาวชนาภัทร  โปธิ
นางสาวพัชรี  สี่เป็ง
J2
นายเกียรติภูมิ  ธรรมใจ
นางสาวธนพร  จอมจันทร์
ปูณณกันต์
นางสาวกวินนา  ใจยอด
นางสาวนพรัตน์  อนุสรณ์์
พีเค เฮ้าส์
นางสาวพรทิพย์  อิฟูเอ้า
นางสาวเกศรินทร์  แซ่ว้านู
โรงแรมเฟิส์ท
นางสาวกัณฐิกา  ใจบุญสาย
นางสาวอรทัย  เป็งสุนา
พงพิชารีสอร์ท
นางสาวศิริพร  มณีวรรณ
รุจิรา  รีสอร์ท
นางสาวดวงพร  พันธ์ไชย
นางสาวอรทัย  ช่างทำ
เก๋า เก๋ารีสอร์ท
นายประสิทธิ์  ทุหน่ายวิน
นายวิทยา  เอี้ยงหมี


Home