ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
โดยใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP ในการออกแบบงานสามมิติ
และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://www.youtube.com


กระต่ายขูดมะพร้าว
นายกันต์  ธรรมแงะ
นางสาวสกุณา  มากดี
แคนม้ง
เครื่องโม่
นายดลชัย  แผนสมบูรณ์
นางสาวนริศรา  ป้องวัน
ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์
นายบริบูรณ์์  ปิมสอน
นายภานุเดช  กันทะมอย
ขันโตก เตียงนอนไฮเทค

Home