ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2553
โดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://www.facebook.com
เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถอธิบายด้วยหลักการทางฟิสิกส์

การปักผ้าม้งด้วยมือ โคมลอยยี่เป็ง ครกกระเดื่อง
การยิงหน้าไม้ คานหาบ การทอดแห
การดีดลูกแก้ว หนังสติ๊ก ครกซ้อมมือ
กะด้ง ครกกระเดื่อง (2) การตำข้าวปุก
การทอผ้า ชักคะเย่อ การสีสะล้อ
การทอผ้า (2)

Home