ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า และนำเสนอผ่านทางเว็บไซด์ http://www.youtube.com
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3
ผ้าเช็ดมือ
น.ส.พิมพ์วิภา  จันย่น
น.ส.วิชุดา  กล้ากสิกร
กระเป๋าผ้า
นายยศกร  ฟองสมุทร
นางสาวกนกพร  มีบุญ
ผ้าเช็ดมือ
นายจิรายุทธ  อินแก้ว
น.ส.สุดารัตน์  เครือคำวัง
ที่รองจาน
น.ส.กัณฐิกา  ใจบุญสาย
น.ส.อรทัย  เป็งสุนา
ที่คาดผม
นางสาวจิรัฐติกาล  ช่างเกิด
นางสาวธัญรดา  จันแดง
ตุ๊กตาประดับ
นายณัฐวุฒิ  มาลังกา
นางสาวพิมพิดา  ใจแก้วทิ
พวงกุญแจ
น.ส.พรทิพย์  อิฟูเอ้า
น.ส.เกศรินทร์  แซ่ว้าน
ที่คาดผม
นางสาวสุภิตรา  ปันต้าว
นางสาวเจนจิรา  มั่งมูลมี
กระเป๋าติดผนัง
นายวสันต์  อินแก้ว
นายฤทธิไกร  อุปกุล
กระเป๋าผ้าจากกางเกงยีนส์
น.ส.พรไพลิน  จันทา
น.ส.ศิริพร  มณีวรรณ
ปกสมุดโน๊ต
น.ส.นิรสรา  คำลือเมือง
น.ส.สุภาภรณ์  กันทะสาน
ผ้าปูโต๊ะ
น.ส.สุนิสา  ปูกันกะ
น.ส.นพรัตน์  อนุสรณ์
กระเป๋ากิ๊บเก๋
น.ส.ชนาภัทร  โปธิ
น.ส.พัชรี  สี่เป็ง
ที่ปักเข็ม
น.ส.อรทัย  ช่างทำ
น.ส.พิญช์มญ  สีวิใจ

Home