ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - ชื่อสกุล    นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2546
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู คศ.2  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้านการฝึกอบรมสัมมนา
ลำดับที่หน่วยงานที่จัดอบรม / สัมมนาช่วงระยะเวลาหัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนา
1สสวท. และ ม.เกษตรศาสตร์25 - 26 ก.พ. 47ไอซีทีเพื่อการศึกษา
2สสวท.8 - 12 ส.ค. 47การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนและติดตามผลครูทุน สควค.รุ่น 6
3สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน
การเขียนแห่งประเทศไทย
24 ต.ค. 47การอบรมเทคนิคการเขียน หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน และหนังสือสำหรับค้นคว้า
4สสวท.21 - 25 มี.ค. 48โครงการอบรมครู สควค.สาขาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2548
5สสวท.1 ต.ค. 47 - 31 ก.ค. 48โครงการอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง
6ศูนย์ปฏิบัติการ GPA20 -23 ก.ค. 48การประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย ประจำปีการศึกษา 2548
7สพฐ.24 ส.ค. - 2 ก.ย. 48การประชุมการวิเคราะห์แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1
8มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนยอุดมศึกษาแม่สอด22 เม.ย. 49การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
9สสวท.8 - 10 พ.ค. 49การประชุมปฏิบัติการระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
10สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา27 - 30 ก.ค. 49โครงการสัมมนาวิชาการ E-Learning
11สสวท.21 - 25 ส.ค. 49การประชุมบรรณาธิการและปรับปรุงเอกสารประกอบการอบรมครู
12สสวท. และ ม.เกษตรศาสตร์26 - 27 ต.ค. 49การประชุมสัมมนาวิชาการ "ไอซีที" เพื่อการศึกษาไทย
13สสวท.18 - 22 ธ.ค. 49การประชุมปฏิบัติการยกร่างและบรรณาธิการเอกสารประกอบการอบรมครู
14กระทรวงศึกษาธิการ1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 49การอบรมหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียนในระบบ GURU Online
15สสวท.25 - 27 เม.ย. 50การประชุมปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียนและสื่อการเรียนการสอน
16สสวท.26 - 28 พ.ค. 50การประชุมปฏิบัติการใช้ OpenSource Software
17ศูนย์ปฏิบัติการ GPA2 - 5 มิ.ย. 50การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนประวัตินักเรียนทะเบียนวัดผลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูล
ผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคล (10 มิถุนายน 2550)
18สพฐ.25 - 27 ก.ค. 50
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ภูมิภาค
19สพฐ.5 - 7 ก.ย. 50การอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP ในการจัดการเรียนการสอน
20ศูนย์ปฏิบัติการ GPA24 - 27 ก.ย. 50การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2550 (5 ภาค)
21สสวท.26 - 30 พ.ย. 50การประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างและบรรณาธิการเอกสารประกอบการอบรมครูตามโครงการ
ความร่วมมือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สพฐ.-สกอ.-สสวท. 2550 - 2554
22สสวท.7 - 11 ก.ค. 51ารประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม
23สสวท.8 - 12 ธ.ค. 51การประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช่วงชั้นที่ 1-4
24กระทรวงศึกษาธิการ10 ธ.ค. 51 - 10 ก.พ. 52การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : รูปแบบการบูรณาการสู่พหุปัญญา
25กระทรวงศึกษาธิการ10 ธ.ค. 51 - 10 ก.พ. 52การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : รูปแบบที่เน้นการปฏิบัติ
26สสวท.11 - 15 พ.ค. 52การอบรมหลักสูตร  การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
27สสวท.22 - 26 มิ.ย. 52การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28สสวท.27 - 31 ก.ค. 52การอบรมหลักสูตร  การพัฒนาเกมบนมือถือ
29
ชมรมสควค.ภาคเหนือ
12 - 13 ต.ค. 52
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่ิงพิมพ์เพื่อนำเสนอผลงาน
30
สสวท. ครั้งที่ 1 16 - 20 พ.ย. 52
ครั้งที่ 2 17 - 22 ม.ค. 53
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
31
สพฐ. (ศูนย์ ม.แม่โจ้)
3 - 12 พ.ค. 53
การศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Master Teacher)
32สสวท.28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 53โครงการเผยแพร่ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
33ม.เกษตรศาสตร์10 - 11 ก.ย. 53การอบรมสัมมนาหลักสูตร "ค่ายครูดิจิตอล"
34สสวท.4 - 8 ต.ค. 53การประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
35สสวท.ครั้งที่ 1 22 - 26 พ.ย. 53
ครั้งที่ 2 20 - 24 ธ.ค. 53
การประชุมปฏิบัติการยกร่างคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
36สสวท.27 ก.พ. - 4 มี.ค. 54การประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างคู่มือการใช้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2

ด้านการเป็นวิทยากร
ลำดับที่หัวข้อเรื่องช่วงระยเวลากลุ่มเป้าหมาย
1การจัดประกวดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)30 ก.ย. 47 - 5 ต.ค. 47โรงเรียนในสังกัดสพท.ตาก เขต2
2โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานอิเล็กทรอนิกส์7 - 11 มี.ค. 48โรงเรียนในสังกัดสพท.ตาก เขต2
3โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจัดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)22 - 30 ก.ย. 48โรงเรียนในสังกัดสพท.ตาก เขต2
4การอบรมเชิงปฏิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย17 - 31 ต.ค. 48โรงเรียนในสังกัดสพท.ตาก เขต2
5การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)26 - 28 เม.ย. 49โรงเรียนในสังกัดสพท.ตาก เขต2
6การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนประวัตินักเรียนทะเบียนวัดผล เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคล (10 มิถุนายน 2550)6 - 8 มิ.ย. 50โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญเดิม
และโรงเรียนสังกัดสปช. เดิมที่เปิดช่วงชั้นที่ 4
7การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Student'44 และการทำสมุดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark25-26 ต.ค. 50โรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก
8การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Student'44 14 พ.ย. 50โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก
9การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Student'44 18 พ.ย. 50กลุ่มโรงเรียนในอ.แม่ระมาด จ.ตาก
10การทำสมุดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark23 พ.ย. 50โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
11การประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน21 - 25 เม.ย. 51ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จำนวน 190 คน
12การฝึกอบรมโครงการคืนครูให้นักเรียน สพฐ.7 - 26 พ.ค. 52ลูกจ้างชั่วคราว สพท.ตาก เขต 1 58 คน,
ลูกจ้างชั่วคราว สพท.ตาก เขต 2 77 คน
13
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ"
20 - 21 พ.ค. 52
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา จากสพท.ตาก เขต 1 และสพท.ตาก เขต 2 จำนวน 50 คน
14การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT1 - 2 มิ.ย. 53โรงเรียนในเขตอ.แม่สอด
สพท.ตาก เขต2
15การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ3 มิ.ย. 53โรงเรียนในเขตอ.แม่สอด
สพท.ตาก เขต2
16การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ3 - 5 ก.ค. 53โรงเรียนในเขตอ.แม่สอด
สพท.ตาก เขต2
17โครงการอบรมพัฒนาครู ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้29 ก.ค.54ครูโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ อ.หนองบัว
จำนวน 40 คน
18หลักสูตรระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา (Social Network for Education)16 - 17 ส.ค. 54ครูโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนในเครือข่ายในฝัน
จ.ตาก

ด้านการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่งานที่ได้รับมอบหมายช่วงระยะเวลา
1คณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการเทิดไท้ 77 พรรษา มหาราชา  (การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์)25 - 26 ก.พ.48 
2คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน7 - 8 ก.ค.48
3คณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี12 - 14 ม.ค. 49
4คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา7 - 8 ก.ค. 50
5 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา27 - 28 ก.ย. 51
6คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพท.ตาก เขต 25 ส.ค. 52

HOME