รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553


รางวัลที่ภาคภูมิใจ...
สำหรับชีวิตการรับราชการครู 7 ปี

       จากการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้
2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
3.  มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนที่ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพซึ่งนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา และ/หรือมีผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
6.  มีผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ
      ทางสำนักงานคุรุสภาได้ประกาศมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 และได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสามารถ  ลอยฟ้า  เมื่อวันที่ 16 มกราคม  พ.ศ.2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก  ชมประวัติและผลงานเพิ่มเติม

HOME