ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการ “ประกวดสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย”
ในหัวข้อ “ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี” เพื่อให้ทางโรงเรียนนักเรียนและครูสามารถมีส่วนร่วม
ในการส่งประกวดสื่อแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
มีการส่งสื่อที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
และปลอดภัย
     ทางคณะผู้จัดทำ นำโดยนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง, นางสาวจันทนา ขัดต๋า และนางสาวไพรงาม โพธิ์พุฒได้ให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก จึงดำเนินการคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านในอำเภอแม่สอด และจัดทำเป็นเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะของนิทานสองภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และภาพถ่ายจากสถานที่จริง
     จากการประกาศผลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2551 ได้แจ้งให้ทราบว่า ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลทั้งในประเภทโรงเรียนและประเภททีม นำความปลาบปลื้มมายังคณะผู้จัดทำเป็นอย่างมาก
     ทั้งนี้จึงนำเว็บไซด์ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาง http://krunes.maepa.org/teach/Webthai/index.html ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
     นอกจากนี้ ข้าพเจ้าในฐานะครูในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ยังได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงานนี้ผ่านทางรายการนักวิทย์คิดค้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 18.00 น. และนอกจากนี้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซด์  http://www3.ipst.ac.th/dpst/ อีกด้วย

HOME