โครงงานคอมพิวเตอร์ Junior Robot     จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม  หลักสูตร  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือนโรโบโค้ด  ระหว่างวันที่  7 – 11  กรกฎาคม  พ.ศ.2551  ณ  โรงแรมรอแยล  เบญจา  กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  ซึ่งในครั้งนั้นมี  รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ  และกลุ่มคิวบิกครีเอทีฟ  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นวิทยากร
     ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจกับนักเรียนเป็นอย่างมาก  ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเปรียบเสมือนนักเรียนที่เข้าไปเรียนในห้องเรียนใหม่ โดยทุกท่านจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีเอกลักษณ์การเดิน,  การต่อสู้,  การหลบหลีก  และการรักษาพลังงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องแข่งขันในช่วงเย็น  ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจและร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้หุ่นยนต์ที่ตนเองพัฒนาขึ้นได้รับชัยชนะ  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบนี้  จึงทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
     ข้าพเจ้าจึงนำโปรแกรม  Robocode  ซึ่งเป็นโปรแกรมเกมประเภทหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้เขียนโปรแกรมควบคุมการเดิน  และการต่อสู้ในสนามรบมาทดลองใช้กับนักเรียนในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม  ซึ่งเป็นนักเรียนชายทั้งหมด  21  คนและกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ผลการทดลองในครั้งแรกนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และผนวกกับในช่วงเวลาดังกล่าว  ได้มีการกำหนดให้งานคอมพิวเตอร์ส่งรายการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับเขตพื้นที่  ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้นที่  4  ข้าพเจ้าจึงคัดเลือกนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม  3  คน  ได้แก่  นายณัฐพล  ฟองสมุทร,  นายรักษ์ภูมิ  คำราง  และนายกมล  บุญไชย  ซึ่งเป็น
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  นักเรียนทั้ง  3  คนได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนที่ชื่อว่า  Junior  Robot  เข้าร่วมการแข่งขัน 
ผลการแข่งขันในเบื้องต้น  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต  2  เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ  และเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.2551  นักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้รับรางวัลระดับดีเด่น  ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จ.ลำปาง  นำความภาคภูมิใจต่อคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก
    ผลงานครั้งนี้  หวังไว้ว่า  จะเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน  และผู้ปกครองของนักเรียนต่อไป

HOME