โครงการ National
OpenSource OpenContent Competition (NOOC 2007)
รางวัลที่ภาคภูมิใจ...
3 ปี 10 เดือน 17 วัน ในนามแม่จะเราวิทยาคม
       จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ OpenSource Software" ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร จัดโดยความร่วมมือ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ภายหลังการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการ National OpenSource OpenContent Competition (NOOC 2007) โดยมีเงื่อนไขว่า เนื้อหาต้องเกี่ยวกับสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะกับการเรียนการสอน ในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาต้องไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 ส่วนองค์ประกอบของเว็บ ต้องสร้างด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม KompoZer จำนวน 5 เว็บเพจขึ้นไป ความกว้างของหน้าเว็บ 800 pixel ภาพประกอบจะต้องสร้างหรือตกแต่ง ด้วยโปรแกรม GIMP ข้อความหรือภาพจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทุกเว็บเพจ ต้องมีข้อความ หรือภาพจะต้องพัฒนาโดยใช้โปรแกรมในชุด OpenSource จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 4 ทีม แบ่งเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 ทีม และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2 ทีมซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้เป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การดำเนินงานในครั้งนี้ ค่อนข้างจะมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัด เนื่องจากได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงต้องสะสางงานที่ค้างไว้ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 อาทิตย์ พวกเราใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เป็นส่วนใหญ่ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน          
........และแล้วผลการแข่งขันก็สร้างความภาคภูมืใจให้กับคณะครูและนักเรียน เราได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง "ขนมครก" และอีก 2 เหรียญเงิน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เห็ดยอดประหยัด" และ "กระดาษสาอเมซอน" ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการปรีชา  เชษฐ์ตระกูล ที่สนับสนุนให้ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรม และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการอนันต์ กาวินำ, ครูสิงห์คำ ยอดปานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ, ครูบานชื่น สิงห์เถิน และครูอัมภวัน จันธิดา ที่ร่วมเป็นครูที่ปรึกษาด้านเนื้อหาจนผลงานเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ ประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราค้นพบว่า เราก็สามารถทำได้ และเป็นการปิดฉากการทำงานในนามของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกับใครหลาย ๆ คนที่คิดว่า จังหวัดตากเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศพม่า มีแม่น้ำเมยกั้นกลางเท่านั้น และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ การร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน ทำโดยไม่คาดคิดว่า ผลงานที่ตนทำจะสามารถไปได้ไกลขนาดนี้
          นี่แหละ...หนึ่งในความภาคภูมิใจของปีนี้ ปี 2550 ที่นึกถึงเมื่อใดก็ต้องยิ้มทันที
HOME