ประวัติการทำงาน
  รางวัล NOOC 2007
  รางวัลสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์
  ครูที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์
 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2553
 รางวัลผลงานยอดเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ปี 2554
 รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2555
 รางวัล OBEC AWARD ปี 2555
 รางวัลผลงานยอดเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ปี 2556
  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชิงประจักษ์ ปี 2556
   เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กับเพื่อนครู และผู้ที่สนใจ
ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ประกอบการเป็นวิทยากร  บทความทางการศึกษา งานวิจัยการใช้สื่อ
และการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่าง ๆ
ผู้จัดทำหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เว้บไซด์นี้จะเป็นแหล่งความรู้ที่จะ
เป็นประโยชน์ในการใช้สื่อเว็บไซด์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
หากท่านใดได้แวะมาเยี่ยมชมช่วยแสดงความคิดเห็นลงในสมุดเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้จัดทำต่อไป


 สืบสานตำนานพื้นบ้านแม่สอด
 สร้างเว็บสวยด้วย KompoZer
 หลักการแก้ปัญหา
 งานสามมิติกับ Pro/DESKTOP
 ตัวอย่างข้อสอบ O-Net
 เกมอักษรไขว้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบทดสอบเครือข่ายสังคมออนไลน์
 ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหา
 คู่มือการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 ชุดฝึกทักษะการสร้างงานเอกสาร
 ชุดฝึกทักษะการสร้างงานนำเสนอ
 ชุดฝึกทักษะโครงงานเว็บไซด์
 ชุดฝึกทักษะรายวิชาเทคโนโลยี
 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-Net
 นิทานคุณธรรม
 การใช้ ICT ในจัดการเรียนการสอน
 เครือข่ายสังคมออนไลน์
  The 3 Langugue สำหรับนักเรียนเรียนรู้ช้า
 เมื่อต้องการสอนให้เด็กคิด
 โครงงานคอมพิวเตอร์
 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งภูมิปัญญา
 Robocode ทางเลือกใหม่ของเด็กติดเกม
 HotPotatoes โปรแกรมดี ๆ ที่ช่วยคุณได้
 ได้เวลา Zoomit แล้ว
 สานฝันไปกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
 ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยอย่างย่อ
 ตัวอย่างการเขียนงานวิจัย 5 บท
 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องพิมพ์
 การพัฒนา CAI : สะล้อ
 ผลการใช้ชุดกิจกรรม : การออกแบบโปรแกรม
 ผลการใช้แผนโปรแกรมประมวลผลคำ
 ผลการจัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้าง VCD
 ผลการจัดกิจกรรมกระจกเงาสะท้อนตน
 ผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจ ม.6
 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ผลการจัดอบรมครู ICT ศูนย์แม่ข่ายโรงเรียนหนองบัว
 ผลการจัดอบรมหลักสูตรเรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล
 ผลการจัดอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ผลการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การสร้างงานสามมิติ


 เว็บไซดโครงงานงานสามมิติ
    -  ไม้บรรทัดสารพัดประโยชน์
    -  กล่องแช่แข็งไอศกรีม
    -  ชั้นวางของ
 วิดิทัศน์ภูมิปัญญาไทยกับฟิสิกส์
 วิดีิทัศนอาชีพในท้องถิ่น
 วิดีิทัศน์ของเล่นวิทย์ - คณิต
 วิดีิทัศน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 งานสามมิติ
 วิดีิทัศน์สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า
 วิดีทัศน์แนะนำที่พักในอ.แม่สอด
 เรียนรู้ระบบแลน
 รหัสแอสกี
 คู่มือการใช้ Movie Maker
 ผลการเรียน 1/57
 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
 สพม.เขต 38
 สพป.ตาก เขต 2
 สพฐ.
 สสวท.
 สถาบันพัฒนาครูฯ
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักทดสอบทางการศึกษา
 ครูไทย

พัฒนาจากโปรแกรม  KompoZer  ดูดีดูสวยที่ 1024 * 768 Text size : smaller  E-mail : nescoffee12@hotmail.com